Civiel Militaire Samenwerking

Tot 2005 heeft Defensie bij een ramp of crisis de rol van vangnet gehad, wanneer de mogelijkheden van de civiele autoriteiten tekort schoten. Pas op het moment van de ramp werd altijd bekeken wat de krijgsmacht zou kunnen bijdragen. Dit kostte vaak veel tijd en leidde lang niet altijd tot de gewenste resultaten.

In 2005 werden door de Ministeries van BZK, Justitie en Defensie de zogeheten Civiel-Militaire Bestuursafspraken (CMBA) gemaakt. Daarmee heeft de krijgsmacht de rol gekregen van structurele partner van de civiele autoriteiten.

Er is in kaart gebracht aan welke vormen van ondersteuning de civiele autoriteiten behoefte hebben en wat de krijgsmacht daar aan gegarandeerde capaciteit aan menskracht, middelen, expertise en vaardigheden tegenover kan stellen. De civiel-militaire bestuursafspraken zijn daarna verder uitgewerkt. In 2006 werd het convenant Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) getekend dat zich richt op de ontwikkeling van Defensie tot structurele veiligheidspartner op het terrein van nationale veiligheid en crisisbeheersing. Op deze manier heeft het Ministerie zich ontwikkeld van vangnet naar structurele veiligheidspartner naast politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en de gemeenten.

De civiele autoriteiten kunnen een beroep doen op de capaciteiten van Defensie op het moment dat specifieke deskundigheid of materieel vereist is, of wanneer de civiele capaciteiten ontoereikend zijn in het kader van de openbare orde handhaving, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of de rampen- en crisisbeheersing.

In 2012 is ICMS overgegaan in het project versterking civiel militaire samenwerking (VCMS). Waar ICMS vooral gericht was op samenwerking tijdens de bestrijding van een ramp of crisis (de warme fase) is VCMS veel meer gericht op de ‘voorbereidende fase’ (de koude fase). Het streven is dat Defensie bij de diverse hulpverleningsorganisaties in de koude fase al aan tafel zit om mee te werken aan beleidsontwikkeling, planvorming, oefeningen e.d. Een voorbeeld van ICMS/VCMS is de komst van de zogenaamde Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA) die als liaison vanuit Defensie werkzaam is binnen de organisatie van iedere veiligheidsregio. Om de veiligheidsregio’s inzicht te geven in de beschikbare capaciteiten is er een digitale catalogus ontwikkeld met daarin de concrete producten die Defensie als veiligheidspartners kan leveren. Nog een ander gevolg van ICMS/VCMS is de totstandkoming van de verschillende CBRN-capaciteiten ten behoeve van de civiele autoriteiten. (zie Joint Doctrine Publicatie)

Multi- en monodisciplinair trainen

Multidisciplinaire inzet bij training